SENTEZ Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği


Firmamız kuruluş amacı ve hizmet alanı dolayısıyla, kamu adına iş ve işlem yürüttüğünün bilincinde olarak, Kamu kurumları için öngörülen etik kültürünü benimsemeyi ve bu kültüre uygun bir çalışma yaşamı belirlemeyi kendisine amaç edinmiştir.

Gümrük
alanındaki faaliyetlerimiz

Gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanmasını sağlamak üzere gümrük işlemleriyle ilgili tespitlerin doğru yapılması gerekir.

Antrepolara İlişkin Tespit
İşlemleri


 • 1-Gümrük antrepolarının açılışına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini
 • 2-Antrepoda genişletme,daraltma,tadilat değişikliği dosyalarının ön incelemesini
 • 3-Antreponun bir başkasına devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini
 • 4-Antrepodaki eşyanın giriş-çıkış işlemlerinin ve 6 aylık dönemsel stoklarının tespiti
 • 5-Antrepodaki malların etiketlenmesi,başka kaplara aktarılması gibi Gümrük Yönetmeliği eki Ek:63’de belirtilen ve elleçleme olarak isimlendirilen işlemlerin tespiti ve raporlanması

Geçici İthalat Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri


 • Kısmi veya tam muafiyet suretiyle yurda geçici olarak giren eşyaların süre uzatım taleplerinin ve çıkış ayniyat işlemlerinin tespiti ve raporlanması

Menşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri


 • A.TR Dolaşım Belgeleri,EUR 1/EUR MED Dolaşım Belgeleri/Sertifikalarının yurt dışı tarafından talep edilen sonradan kontrol işlemleri ve raporlanması

Çok Zor Durum
Tespiti


 • Gümrük vergi borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken firmaların durumlarının tespiti ve raporlanması

Beyanname Düzeltme Talepleri


 • Gümrük Kanunun 73/2 maddesi uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme taleplerinin ön incelenmesi ve raporlanması

Sentez YGM 'de


Tespit ve raporlama işlemleri, yasal mevzuata uygun, ticaret erbabının zaman ve maliyet hassasiyeti dikkate alınarak başarıyla yürütülmektedir.


 • Antrepolara eşya giriş-çıkış işlemleri,
 • Antrepo açma, kapatma, daraltma, genişletme, tadilat, adres değişikliği, devir ve elleçleme işlemleri,
 • Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikalan ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti
 • Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 Bilgi Formu talep edilen ihracata konu eşyanın tercihli menşe statüsünün tespiti

Daha çok incele